Rumeyza heeft het recht om haar verplichtingen uit hoofde van de garantie na te komen door, naar keuze van Rumeyza, reparatie op kosten van Rumeyza, levering van vervangende producten op kosten van Rumeyza of terugbetaling van de factuurwaarde van de producten door Rumeyza aan de klant. De klant dient de producten franco aan Rumeyza terug te zenden en de producten zullen na reparatie/vervanging op kosten van Rumeyza aan de klant worden teruggezonden.

De producten zijn bestemd voor afzet op de Belgische en Nederlandse markt. Verkoop of installatie van de producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn, respectievelijk niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van de klant. Rumeyza geeft in zoverre geen garantie.

Rumeyza geeft (verder) geen garantie:
– als de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen tegenover Rumeyza, uit welken hoofde dan ook;
– als de klant een klacht tartdief meldt;
– als de klacht van de klant ongegrond is;
– als de producten niet meer zijn te identificeren als afkomstig van Rumeyza;
– als Rumeyza niet de mogelijkheid heeft gehad om de producten te onderzoeken;
– als de producten defecten vertonen die voortkomen uit een stroomstoring;
– als er sprake is van normale slijtage van de producten;
– bij beschadigingen, onjuist/onoordeelkundig gebruik, onjuist/onoordeelkundig/ontijdig onderhoud van de producten en bij reparaties (inclusief wijzigingen) van de producten door anderen dan de monteurs van Rumeyza;
– als de producten niet nieuw waren ten tijde van de levering;
– als de klant afwijkende producten of specials heeft besteld;
– bij gebruik van de producten voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden.

Terugbetaling van de factuurwaarde van de producten kan alleen op het rekeningnummer waarvan de factuur is voldaan.